Порядок складання та подання запитів
ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію
 
1. Запит на інформацію (далі - запит) подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Держлісагентства України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому здійснюється або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит подається у довільній формі і повинен містити:
• прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
• загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
• підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
3. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті ДП "Ліси України".
4. Запит може бути подано особисто до канцелярії або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДП "Ліси України", в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
5. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник управління інформаційної політики або посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДП "Ліси України", із зазначенням у запиті прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону запитувача, та наданням йому надалі копії запиту.
7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається, проставляється відбиток печатки ДП "Ліси України", дата надходження та вхідний номер запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разу, якщо:
1) ДП "Ліси України" не володіє і не зобов'язане відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 Порядку;
4) не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
  • прізвища, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв'язку (якщо такий є);
  • загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпису і дати (за умови подання письмового запиту).